Drukuj

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

on piątek, 01, luty 2019 10:04.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

Działając na podstawie art.13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Uchwały Nr LV/310/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2019”

Wójt Gminy Sitno

Ogłasza - otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. poprzez: przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów i seniorów w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych, przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu LZS, organizację imprez sportowo - rekreacyjnych oraz dostosowanie boiska do wymogów PZPN

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w budżecie Gminy Sitno w 2019 roku wynosi 120 000,00 zł. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku, a realizacja zadań powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na ich realizację.

Drukuj

Wykonanie badań gleb rolniczych

on piątek, 01, luty 2019 09:32.

badanie glebySzanowni Rolnicy!
Informuję, że zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Sitno na wykonanie badań gleb rolniczych. Zadanie będzie realizowane przez Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Lublinie.

Badanie próbki glebowej wykonywane będą w podstawowym zakresie analiz.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Sitno w sekretariacie oraz na stronie internetowej urzędu http://www.sitno.bip.net.pl

Liczba prób jest ograniczona i wynosi 100 sztuk/rocznie w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu gminy.

WNIOSEK na wykonanie badań gleb rolniczych

Drukuj

Informacja

on piątek, 01, luty 2019 09:30.

popiol

W związku z comiesięcznym odbiorem popiołu, zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości popiołu wsypywanego do worków. Worki w całości wypełnione popiołem sprawiają trudność w ich odbiorze.

Drukuj

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

on piątek, 01, luty 2019 08:36.

Plakat PGE 06 ostateczny form1 page 001

Drukuj

APEL O ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW

on wtorek, 29, styczeń 2019 20:09.

odsniezanie chodnika2W związku z trwającym okresem zimowym, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) przypominam wszystkim właścicielom, użytkownikom i zarządcom nieruchomości o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (również tych niezamieszkałych).

Opady śniegu oraz utrzymująca się niska temperatura powodują utrudnienia w poruszaniu się i stanowią zagrożenie wystąpienia wypadku, za co odpowiedzialność poniesie osoba zobowiązana ustawą do odśnieżania chodnika i usuwania z niego lodu.

Jednocześnie przypominam o konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO