header2

Drukuj

Opieka wytchnieniowa

flagagodlorp 1611230921

 

Gmina Sitno przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021”, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Lubelski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 22 032,00 zł.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program realizowany może być w 3 formach:

  • forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
  • forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
  • forma III obejmuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki przez członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień opiekę.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Sitno realizowane są w formie I tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone są przez wykwalifikowanych opiekunów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Łączny wymiar czasu godzin wynosi 120 godzin dla każdego uczestnika.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, Gmina Sitno pozyskała od wojewody lubelskiego dofinansowanie w wysokości 22 032,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Wkład własny Gminy Sitno wynosi 0,00 zł.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka.

 

plakat fundusz celowy 420x297POPRAWIONE2 1 600x849

Drukuj

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

flagagodlorp 1611230921

 

Gmina Sitno przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wojewoda Lubelski przekazał na ten cel dotację w wysokości 30.192,00 zł.

Usługi asystenta polegają w szczególności na pomocy w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe), zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Programem objętych zostanie 4 niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Sitno, posiadających orzeczeniem o znaczym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla wszystkich uczestników przewidziano łącznie 630 godzin wsparcia.

Wkład własny Gminy Sitno wynosi 0,00 zł.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy.

 plakat fundusz celowy 420x297POPRAWIONE 1 600x848

Новые игры Alawar.