header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Gospodarka odpadami komunalnymi

pszok
I. Jak segregować odpady:

Odpady komunalne powinny być zbierane przez właścicieli posesji w sposób selektywny z podziałem na:

1. worek w kolorze  ŻÓŁTYM - tworzywa sztuczne  opakowaniowe , oraz metale. (plastikowe butelki  po napojach , chemii gospodarczej , itp. -  należy  zgniatać)
2. worek w kolorze  ZIELONYM - szkło opakowaniowe białe i kolorowe -  (butelki po napojach, słoiki itp.  - zabraniamy gromadzenia stłuczonego szkła, oraz  szyb,
3. worek w kolorze  NIEBIESKIM – makulatura
4. worek w kolorze BRĄZOWYM  - ODPADY ,,bio” ulegajace biodegradacji np. obierki z warzyw i owoców.
5. opakowanie własne  np. torebka foliowa  –  zużyte baterie
6. plastikowy pojemnik - (ŚMIETNIK) -  pozostałe zmieszane odpady komunalne nie podlegające segregacji .
7. ELEKTROŚMIECI – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , (zużyte radia, telewizory, itp.), sprzęt  powinien być w całości , można przekazać  do PSZOK  w Sitnie
8. ODPADY  WIELKOGABARYTOWE  -  zużyte meble  itp.- można przekazać  do PSZOK  w Sitnie

ZAKAZ  WSYPYWANIA  POPIOŁU  DO  POJEMNIKÓW  NA  ODPADY  ZMIESZANE

Odpady ulegające biodegradacji -  np.: skoszona trawa , obierki z owoców i warzyw, itp. powinny  być składowane w przydomowym  kompostowniku.

Odpady w  podanych  datach  proszę wystawić przed  swoją  posesję   w odległości nie większej niż 5 mb od  krawędzi  drogi  przejazdu  śmieciarki..

Odpady odbiera i informacji udziela spółka  EKOMEGA  Zamość   tel.:  84 639 92 83 ,  605 141 771

ikona pdf Harmonogram odbioru odpadów styczeń-kwiecień 2024 r.

ikona pdf Harmonogram odbioru odpadów kwiecień-grudzień 2024 r.

 

HARMONOGRAM II 2024 Gmina Sitno page 0001

WORKI  MUSZĄ  BYĆ  ZAWIĄZANE  I  NIEPORWANE!!!


INFORMACJA

BIOODPADY są to : „odpady kuchenne ulegające biodegradacji”:
w worku przeznaczonym na bioodpady
- powinny się znajdować : obierki i odpadki z owoców i warzyw , resztki posiłków bez kości , fusy z kawy i herbaty itp.
- nie może się znajdować : skoszona trawa , liście i gałęzie z drzew itp.

ZABRANIAMY : wrzucania do worka na bioodpady, bioodpadów w foliowych woreczkach , siateczkach , oraz innych odpadów.

Informujemy, że nieprawidłowo przesegregowane odpady nie będą odbierane.

II. Sposób naliczania opłaty:

Uchwałą nr XLVII/335/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. Rada Gminy Sitno, wybrała metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w wysokościach określonych w tej uchwale.

Uchwałą nr XXV/182/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  Rada Gminy Sitno wprowadziła częściowe zwolnienie  z tej opłaty, która wynosi 3 zł od osoby /m - c.

Nieruchomości zamieszkałe:

 1. Ustala się zróżnicowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zbiera odpady komunalne w sposób selektywny w wysokości:

Ilość osób zamieszkująca nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty od osoby na miesiąc

Opłata z ulgą za kompostownik

od 1 do 6

18,50 zł

15,50 zł

od 7 osoby i kolejnej

16,50 zł

13,50 zł

 1. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

Ilość osób zamieszkująca nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty od osoby na miesiąc

Opłata z ulgą za kompostownik

od 1 do 6

38,00 zł

35,00 zł

od 7 osoby i kolejnej

34,00 zł

21,00 zł

 

III. Złożenie deklaracji:

1. Wzór deklaracji stanowi załącznik do Uchwały nr XXXIV/253/2021 Rady Gminy Sitno z dnia 27 października 2021 r. r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sitno.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Sitno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nowa deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1997 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)

 

ikona pdf DEKLARACJA DO POBRANIA

 

IV. Terminy opłat

1. Miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

  • za I kwartał – do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał – do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał – do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał – do 15 listopada danego roku.
2. Opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania u inkasenta lub na wyodrębniony rachunek bankowy.  Od 1 lutego 2020 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego do wpłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy mieszkaniec otrzymał nowy indywidualny numer rachunku do wpłat.     


V. Najczęściej zadawane pytania dotyczące kompostownia  odpadów komunalnych:

1. Dlaczego należy segregować odpady BIO?
Obowiązek wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym oprócz szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali, właściciele nieruchomości są zobowiązani odrębnie gromadzić w workach koloru brązowego odpady ulegające biodegradacji

2. Mam swój kompostownik. czy w takim wypadku zobowiązany jestem do  wystawiania brązowego worka?
Jeżeli w przydomowym kompostowniku będą zagospodarowane wszystkie powstające na nieruchomości odpady biodegradowalne, wówczas nie ma obowiązku wyposażenia nieruchomości w brązowy worek..

3. Czy mogę mieć kompostownik i oddawać odpady bio w brązowym worku?
Kompostowanie odpadów to bardzo pożyteczna i funkcjonalna praktyka. Nie każdy jednak ma możliwość kompostowania wszystkich bioodpadów, które powstają na nieruchomości, w związku z tym można również oddawać wtedy bioodpady w workach – nie można jednak w takiej sytuacji korzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów.

4. Czy jeśli kompostuję odpady będę ponosić niższą opłatę?
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , zwolnieni z części opłaty mogą być właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujących wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.  Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/182/2020 Rady Gminy Sitno z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wysokość zwolnienia wynosi 3 zł od osoby / m-c. Ze zwolnienia mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:

 • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku
 • złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.

Do skorzystania ze zwolnienia od stycznia 2021 r. są upoważnieni właściciele,  którzy złożą nową deklarację na nowym druku w okresie  od 1 stycznia do 10 lutego 2021 r., ze  zwolnienia od lutego - jeśli złożą deklarację od 1 lutego do 10 marca.  Złożenie deklaracji w kolejnych miesiącach będzie obowiązywało na bieżąco.

5. Co i jak muszę zgłosić, żeby móc kompostować?
Kompostować może każdy mieszkaniec, natomiast do skorzystania z ulgi z tego tytułu uprawnieni są mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. W przypadku chęci skorzystania z ulgi w związku z kompostowaniem, należy złożyć deklarację.

6. Prowadzę gospodarstwo i bioodpady wyrzucam na obornik i skarmiam zwierzęta czy mogę skorzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania?
Z ulgi mogą korzystać właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Aby w tym przypadku skorzystać z ulgi należy spełnić wszystkie warunki w tym posiadanie kompostownika, co będzie przedmiotem kontroli. Obornik nie jest materiałem na kompost. Skarmianie zwierząt resztkami oczywiście nie jest zabronione, ale konieczne jest posiadanie kompostownika do innych bioodpadów, których np. zwierzęta nie zjedzą. Jeżeli nie będzie na nieruchomości kompostownika wówczas nie ma możliwości skorzystania z ulgi i nieruchomość powinna być wyposażona w brązowy worek.

7. Jakie warunki powinien spełniać kompostownik?
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określa jednolitej i jednoznacznej definicji kompostownika. Zakłada się jednak że powinno być to wyznaczone /ograniczone / wygrodzone (drewniane, betonowe, z tworzywa) miejsce gdzie kompostowane będą wszystkie bioodpady powstające na nieruchomości, miejsce w którym zachodzić będzie proces kompostowania. Ponadto usytuowanie kompostownika powinno być zgodne z innymi przepisami w tym np.: Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Новые игры Alawar.